پشتیبانی نرم افزار

نرم افزار های مورد نیاز

* جهت استفاده از راهکار ها و نرم افزار های تایگر شما نیازمند نصب برخی نرم افزار ها میباشید جهت دانلود هر یک بر روی دکمه کلیک کنید.

Any DESK
SQL Server Express 2008 R2 (64BIT)
SQL Server Express 2008 R2 (32BIT)
SQL Server Management Studio(32BIT)
SQL Server Management Studio(64BIT)
WinRAR 5.9
Adobe Reader 11.10
.NET Framework 4.8
.NET Framework 4.7.2
.NET Framework 4.6.2
.NET Framework 4.5.2
.NET Framework 4
ابزار بررسی ورژن NET Framework. نصب شده